Akademie

Die Akademie by President Brand word altyd eerste gestel en is dit dus ononderhandelbaar.

Die personeel is ten volle opgelei om die vakke aan hulle toegedeel suksesvol aan te bied. Personeel ontvang ook gereelde opleiding oor die nuutste verwikkelinge en hulle woon ook gereeld kursusse en werkswinkels by. Akademiese standaarde is van hoogstaande gehalte.

Ons bied alle vakke aan, soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf. Die onderrig vind plaas volgens die Nasionale beleid in alle grade. Leerders word deurlopend geassesseer en vordering voortdurend gemonitor. Indien dit nodig geag word, word leerders ingeskakel by Didaktiese hulpverlening. Remediërende onderrig word ook by die skool aangebied vir leerders met leerstruikelblokke.

‘n Volwaardige Departementele opvoedkundige program word gevolg met die Graad R kleuters, terwyl die ander kleuters sistematies gelei word om op ‘n spelende wyse sekere vaardighede aan te leer. Die Graad R kleuters word ook weekliks na die Rekenaarsentrum geneem om hulle sekere vaardighede hier te help aanleer. Ekstra rekenaarklasse vir Graad R word ook in die namiddae aangebied en daar word ‘n interressante program gevolg.

Ons skool beskik oor ‘n goed toegeruste mediasentrum tot die beskikking van alle leerders. Hier kan leerders navorsing doen of boeke uitneem. Rekenaargeletterdheidsklasse word aangebied vanuit ‘n goed toegeruste rekenaarsentrum met internet en die nuutste sagteware. Elke leerder kry ook die geleentheid gedurende skoolure om die sentrum te besoek. Die sentrum word ook vir navorsing deur leerders gebruik, te wete deur middel van die internet en Encarta. Ekstra rekenaarklasse word ook in die namiddae aangebied en word ‘n interesssante program vir leerders van Gr R – 7 aangebied.

Ons skool beskik ook oor geakrediteerde toetsafnemers vir Skoolgereedheid. Hierdie dames is ervare Grondslagfase opvoeders met jare se ondervinding en is onderleg met die 6 tot 9 jarige kinders. Kontak gerus die skool vir meer besonderhede hieroor.

Buite die kurrikulum bied ons skool ook onder andere die volgende akademiese moontlikhede aan leerders:

 • Challenga (Gr 1 – 3) vir geletterdheid, gesyferdheid en lewensvaardighede
 • Olympiade Academica (Gr 4 – 7) in alle vakke
 • Wiskunde Amesa kompetisie en Nautilus Opleidingskampe
 • Deelname aan die Kovsie Wetenskap Expo
 • Entrepreneurs aangeleenthede

EXPO – NWT Projekte

Handleiding oor die maak van take

Die volgende inligting rakende die EXPO taak kan u aftrek vir gebruik. Alle informasie is ook beskikbaar by die leerder se onderwyser.

 • Taakmaak Handleiding
 • Hoe om ‘n Projek aan te pak
 • Voorbeeld van ‘n Tydskedule
 • Voorbeeld van uitstallingsbord
 • Kategorielys vir Streeksexpo
 • Plagiaat (Kopiereg) verklaring vorm
 • Assesseringsruit

Die volgende webskakels kan moontlike idees verskaf rakende die take.